Psykomotorisk fysioterapi

Belastninger over tid kan sette sine spor i kroppen. Psykomotorisk fysioterapi (PMF) bygger på en forståelse av kroppen som en funksjonell og samspillende helhet.

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Grunntanken bygger på erkjennelsen av sammenhengen mellom muskelspenninger, pust, følelser og tanker, og er en foretrukket metode ved livsbelastninger som fører til anspenthet og smerter. Metoden tar også utgangspunkt i at en omstilling og forandring er mulig, og «hjelp til selvhjelp» hvor det settes krav til pasienten å arbeide med seg selv.

«Utgangspunktet er hele mennesket, og innfallsporten er kroppen»

Endringer et sted forplanter seg til andre kroppsdeler og funksjoner, og psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen. Økt fortrolighet og kontakt med egen kropp er i fokus.

Enhver undersøkelse omfatter derfor hele kroppen uansett hva slags symptomer og plager pasienten har, hvor vi jobber med bevegelser og spesifikke øvelser, ulike former for massasje, sansestimulering og samtale. Målet er å oppnå gode spennings-, belastnings- og balanseforhold, hvor kroppen står i sentrum for behandlingen.

Ønsker du å se mer om hva psykomotorisk fysioterapi er? Se informasjonsfilm fra Faggruppen for Psykomotorisk Fysioterapi.

Psykomotorisk fysioterapeut Kia masserer en pasient under Psykomotorisk fysioterapi, Snøhetta Terapi

Hva behandler en psykomotorisk fysioterapeut?

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre lignende plager. Stress, bekymringer, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsbevegelse.

Psykomotorisk fysioterapi er aktuelt for deg med:

 • vondt i muskler og ledd
 • plager relatert til pust
 • vedvarende utmattelse
 • anspenthet eller uro
 • svimmelhet
 • hodepine
 • fibromyalgi
 • i en vanskelig livssituasjon (f.eks. på arbeid eller sosiale relasjoner)
 • søvnproblemer eller andre trøtthetstilstander
 • angst, depresjon eller spiseforstyrrelser
 • senfølger etter traume
 • diverse psykiske lidelser
 • som ønsker å forebygge at dine kroppslige plager blir vedvarende
 • som ønsker bedre kroppskontakt og kunnskap om egen kropp, og på denne måten kan forebygge muskel- og skjelettplager

Dersom du har vært innom mange ulike behandlingsformer, men ikke funnet rett behandling for deg, kan psykomotorisk fysioterapi vise seg å ha god effekt.

Hva gjør en psykomotorisk fysioterapeut?

Den psykomotoriske fysioterapeuten tilpasser behandlingen til hver enkelt pasient knyttet til en helhetlig forståelse relatert til pust, muskulatur, spenningsmønster, kroppsholdning og emosjonelle og fysiske belastninger over tid. Behandlingen er en kombinasjon av samtale og fysikalsk behandling som bevegelse, øvelser, massasje og berøring. Terapeuten registrerer også andre kroppslige reaksjoner som svette og kvalme, da disse reaksjonene kan fortelle noe om ditt stressnivå.

Den første timen er en kartleggingstime med samtale og en grundig fysisk undersøkelse. På grunnlag av dette setter fysioterapeut og pasient et felles mål for den videre behandlingen. Et felles samarbeid, også med din fastlege, er viktig slik at du skal få best mulig nytte av psykomotorisk fysioterapi.

Les mer om hele behandlingsforløpet her.

Hva kan psykomotorisk fysioterapi bidra til?

Målet med psykomotorisk behandling er å at du skal få kontakt med din egen kropp som muskelspenninger og pust, som igjen bidrar til at du gjenerobrer din naturlige pust og avspenningsevne. Med andre ord: psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Hver enkelt pasient har forskjellige utgangspunkt eller plager, og vil derfor også ha ulikt utbytte av behandlingen.

Mange vil oppleve:
 • økt mestring, avspenning og egen lindring av smerter
 • bedre kroppskontakt
 • reduksjon i smerter i muskler, ledd og sener
 • at smertene er helt borte
 • økt forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på påkjenninger i livet
 • økt forståelse ved å se sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
 • økt kontakt mellom egne behov og grenser
 • bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de kan gi uttrykk for

Alder, pris og henvisning

Psykomotorisk fysioterapi er en kombinasjon av samtale og fysikalsk behandling som bevegelse, øvelser, massasje og berøring - Snøhetta Terapi