Personvern

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Snøhetta Terapi samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Snøhetta Terapi ved daglig leder er Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen.

Hva er formålet?

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person.  Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg. Dette kan for eksempel være bosted, e-postadresse og ip-adresse, opplysninger som gjør det mulig å anslå hvilken person disse dataene er knyttet til.

Snøhetta Terapi behandler personopplysninger når du besøker våre nettsider, og registrerer personopplysninger som er nødvendig for yting av helsetjenester. Personvernet tar utgangspunkt i grunnleggende personvernprinsipper, slik de er beskrevet i Personvernforordningen (GDPR).

Som helsepersonell følger vi også annet lovverk som regulerer dette:

Terapeuter som yter helsehjelp gjennom privat virksomhet må følge eksisterende helselovgivning. Norge har flere lover og en rekke forskrifter som gir særregler om behandling av helseopplysninger. Disse reglene utfyller, og skjerper, de generelle kravene etter personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger behandles og hvor hentes de?

Personopplysninger i elektroniske beskjeder

Kontakter du oss ved å bruke e-post eller kontaktskjema samtykker du til at opplysningene brukes for å kontakte deg med svar på din forespørsel.  Du skal ikke sende helseopplysninger eller sensitive opplysninger til oss i kontaktskjemaet eller i e-post.  Når vi mottar elektroniske beskjeder, ringer vi tilbake for å få nødvendig helse -og personopplysninger.

Disse elektroniske beskjedene blir lagret i vårt system, som er dekket av Databehandleravtale til vår systemleverandør Haus Byrå. Elektroniske beskjeder blir slettet etter 60 dager.

Personopplysninger som registreres i journal

Alle pasienter som går i behandling hos oss får opprettet en egen journal som knyttes til navn, personnummer og andre personalia. Her lagres også informasjon om avtaler og betaling, og opplysninger om din helsetilstand. Disse opplysningene brukes for å yte deg en best mulig tjeneste, så lenge du går i behandling hos oss.

Vi benytter web-basert journalsystem, og vi har inngått Databehandleravtale med leverandøren PatientSky AS om dette. Databehandler behandler sensitive personopplysninger sikkert på vegne av oss, og oppfyller både sikkerhet og lovkrav på dette området.

Personopplysninger i journal oppbevares i henhold til lovverket i minimum 10 år.  Alle data oppbevares i Norge.

Videokonsultasjoner

Ved bruk av videokonsultasjon, skal du snakke med oss på video i et privat rom hvor andre ikke kan høre samtalen. Vi benytter et sikkert, kryptert system. Denne tjenesten leveres av vår journalleverandør PatientSky AS, som vi har Databehandleravtale med. Du logger deg inn med BankID og må identifisere deg ved første konsultasjon, slik at vi vet hvem du er, og andre ikke får tilgang til din informasjon ved å gi seg ut for å være deg.  Videomøter blir ikke tatt opp og lagret. Terapeuten vil notere relevant informasjon i din pasientjournal.

SMS og mobilsvartjeneste

Klienter som ønsker det, kan motta SMS varsel for timeavtaler. Dette skal samtykkes av klient. Denne tjenesten leveres av vår journalleverandør PatientSky AS, som vi har Databehandleravtale med.

Kontakter du oss via SMS eller legger igjen beskjed på mobilsvar, slettes disse når du har fått svar på henvendelsen, og senest etter 60 dager.

Innsyn og rettigheter til egne personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger Snøhetta Terapi har om deg. Du har også rett til å be om korrigering hvis de er ukorrekte. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdatert. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til at vi kan behandle personopplysningene dine. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene slettes. 

I henhold til Pasientjournalloven har du innsyn i det som skrives i din journal, hvem som har tilgang til journal og hvem som har fått opplysninger fra journal. Du kan når som helst be om dette. Eventuell retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er regulert i Helsepersonelloven paragraf 42.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Som helseforetak har vi i utgangspunktet taushetsplikt for all informasjon som behandles. Etter samtykke fra deg kan informasjon utleveres til andre, som f.eks. din fastlege.

Personopplysninger vil i særlige tilfeller kunne utleveres til tredjepart, dersom det enten er faglige grunner for dette eller hjemlet i lovverk. Vi har opplysningsplikt i enkelte tilfeller, dette er regulert av Helsepersonelloven.  Vi vil alltid informere deg dersom personopplysninger utleveres.

Klagebehandling og brudd på sikkerhet

Hvis du har en klage med hensyn til behandling av personopplysninger, kan du kontakte terapeut Kia T. Randen ved Snøhetta Terapi. Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet: www.datatilsynet.no.

Dersom det skjer brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet, regnes dette som et sikkerhetsbrudd. Ved avvik vil Datatilsynet bli varslet innen 72 timer etter av vi er blitt kjent med avviket.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss hvis du vil ha innsyn i hva vi har lagret på din person.

Behandlingsansvarlig:
Kia T. Randen
Adresse: Snøhetta Terapi, Gruvvegen 82, 2580 Folldal
Telefon: 924 47 371
E-post: post@snohettaterapi.no

Sist oppdatert 15. oktober 2020